Tịnh Độ Tông

Tịnh Độ Tông

Sự Thật Về Vô Thường

Vô thường, phụ thuộc vào sự biến đổi, là tính chất của các pháp hữu vi. Hãy tinh tấn”. ...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Ý Nghĩa Thâm Thúy Của Bốn Chữ A Di Đà Phật

A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hi...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Tập Thở

Đức Phật dạy: “Nầy, các thầy tỳ-khưu! Đây là con đường độc nhất để thanh lọc tâm (an tị...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Bản Ý Của Tịnh Độ Tông

Người niệm Phật tuy đã phát khởi tín tâm dũng mãnh và công phu không gián đoạn, nhưng n...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Kinh Hoa Nghiêm Với Pháp Môn Tịnh Độ

Khi nói đến Pháp môn Tịnh Độ người ta đều nghĩ đến các kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, K...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Thiên Thu Trong Khoảnh Khắc

Ta có thể quay về nương tựa nơi hơi thở. Ta thường hay nói nương tựa vào Tam Bảo, ít kh...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Nói Về Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Tụng Kinh

Lời khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh dưới đây có ý nghĩa rất lớn cho người đọc tụ...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Khái Quát Lịch Sử Truyền Bá Kinh Điển Và Những Đặc Điểm Của Kinh Tạng Nikàya

Kinh tạng Nikàya, Pàli và A-hàm Hán tạng là những bộ kinh thuộc Phật giáo truyền thống,...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Bồ Tát Biết Lắng Nghe

Theo kinh lăng Nghiêm, Ngài tu hành chứng đắc được ‘nhĩ căn viên thông’ nên Ngài có thể...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Tạp Thoại

Trong quá trình tu tập, ai cũng biết việc giữ chánh niệm để tịnh hóa khẩu nghiệp là điề...

Đọc Tiếp
Tịnh Độ Tông

Đối Trị Phiền Não Khi Niệm Phật

Khi chúng ta hiểu rõ được căn nguyên, nguồn gốc của phiền não tất chúng ta s...

Đọc Tiếp

Hiển thị toàn bộ 11 cho chuyên mục này.