Chu niên lần thứ 16 - GĐPT Linh Quang

Chu niên lần thứ 16 - GĐPT Linh Quang

Chu niên lần thứ 16 - GĐPT Linh Quang

Ảnh : Thiện Ngộ