Lễ Húy Kỵ Cố Thượng Tọa Thích Trí Tịnh PL.2561 - DL.2018

Lễ Húy Kỵ Cố Thượng Tọa Thích Trí Tịnh PL.2561 - DL.2018