Ca nhạc : Múa Lạy Phật Quan Âm - Vu Lan 2011

Ca nhạc : Múa Lạy Phật Quan Âm - Vu Lan 2011